Navigace

Obsah

Zpět

Strategický rozvojový dokument obce Kozojedy na roky 2016 - 2026


 


 

Obec Kozojedy se v rámci svých rozvojových aktivit rozhodla pro vypracování Rozvojového strategického dokumentu obce na období 2016 až 2026. Cílem tohoto dokumentu je snaha o přehledné vytyčení směrů rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. Výsledkem rozvoje obce bude zvýšení životní úrovně obyvatel, zlepšení kvality života nejen dospělých, ale i dětí a mládeže, rozšíření společenských událostí. Dokument je rozdělen do dvou základních částí, kde analytická část představuje charakteristiku obce, která je podkladem pro vytyčení východisek pro druhou, návrhovou část. Návrhová část z první části vyjmout nedostatky, negativa, problémy a vytvořit strukturovanou představu o budoucnosti obce.


 

Obrázek 1 Pohled na bývalou základní školu a nynější obecní úřad


 

Obec Kozojedy, jako většina malých obcí, se potýká s nízkými obecními rozpočty, proto je nemožné financovat náročnější rozvojové projekty pouze z vlastních zdrojů. Pro doplnění finančních prostředků na své investiční projekty obec využívá z fondů EU, státního rozpočtu a dalších nadací či fondů. Rozvojový strategický dokument obce Kozojedy také slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky a slouží jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.


 

Rozvojový strategický dokument obce vznikl ve spolupráci se starostou, se zastupiteli a občany obce Kozojedy, kteří dodávali potřebné informace a podklady, náměty a připomínky.


 


 


 


 

Obec Kozojedy, nacházející se v Královéhradeckém kraji přibližně 15 km od historického města Jičína, se rozkládá na 367,21 hektarech v nadmořské výšce 272 m n. m. Obcí se táhne dlouhá silnice III. třídy, která poukazuje na přírodní bohatství této lokality. Po příjezdové cestě od obce Volanice se po pravé straně nachází původní zemědělská stavba před rekonstrukcí, kterou v roce 2015 odkoupila společnost Dvůr Seletice pro plánovaný podnikatelský záměr spolupracující s místními soukromými zemědělci. Ve směru na Žlunice se po levé straně nachází místní hřiště, které slouží pro účely SDH Kozojedy a obce při konání každoročních veřejných událostí – pořádání Nočních hasičských závodů, Okrsku v hasičském útoku, pálení čarodějnic, aj. Ve střední části obce se nachází obecní úřad s malebnou zahradou, kde se každým rokem pořádá velice proslulý dětský den s tematickými kulisami a postavami.  Přírodní místní památkou jsou Češovské Valy. Za příznivého počasí je obec navštěvována cyklisty v rámci projektu Cyklostezka Češov – Vysoké Veselí.


 

Obrázek 2 Pohled na Kozojedy od obce Volanice


 


 

K datu 1. ledna 2015 v obci žije 196 lidí, z toho 101 mužů a 95 žen. Významnou část obyvatel tvoří i zdejší majitelé rekreačních staveb. V obci žije několik občanů, kteří se dožili požehnaného věku přes 90 let. Mezi ně patří paní Štěrbová, paní Kubištová a paní Lemberková. Pan Poláček překročil krásných 80 let.

Tab. 1 Podrobný přehled obyvatel obce Kozojedy


 

Rok

Počet obyvatel celkem

v tom podle pohlaví

V tom ve věku (let)

Průměrný věk

muži

Ženy

0-14

15-64

65 a více

2007

212

105

107

32

154

26

39,1

2008

205

108

97

31

145

29

39,8

2009

196

102

94

28

139

29

40,7

2010

194

101

93

26

142

26

40,4

2011

191

100

91

29

134

28

39,8

2012

192

100

92

30

134

28

39,2

2013

192

101

91

32

129

31

39,4

2014

196

101

95

32

132

32

39,6


 

Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu


 

 

Obrázek 3 Jedna z nejstarších občanek obce - paní Kubištová


 

 


 


 

Pracovní uplatnění obyvatelstva je v blízkém okolí komplikované, proto obyvatelé ve velké míře za prací dojíždějí převážně do Jičína a dalších větších měst. Jelikož se obec nachází v zemědělské oblasti bohaté na kvalitní ornou půdu, mnoho obyvatel je také zaměstnáno v Zemědělské akciové společnosti v nedalekých Žlunicích či Volanicích.


 

Obrázek 4 Pohled na úrodnou půdu a kozojedský rybník v dáli

 


 


 

Obec je zapojena do systému veřejné dopravy, kde na střech místech je obsluhována autobusová zastávka. Železniční ani jiný druh dopravy již využíván není. Místní komunikace jsou obsluhované profesionální technikou ve všech ročních obdobích.


 

Obrázek 5 Autobusová zastávka ve střední části obce


 

2.1.5     Vybavenost

V obci je zaveden zemní plyn, vodovod, telefonní a elektrické vedení, obecní kanalizace, zatím bez čističky odpadních vod. Občanům zde slouží a veterinární ordinace. Na území obce nesídlí sociální a zdravotní zařízení, pošta, mateřská a jiná vzdělávací zařízení, policie. Nejbližší zdravotní středisko se nachází 8 km v obci Vysoké Veselí. Mateřskou školu občané využívají především v obci Žlunice a Volanice, první i druhý stupeň základního vzdělání pak ve Vysokém Veselí, Jičíně či Novém Bydžově.

Obrázek 6 Soukromá veterinární ordinace

2.1.1     Historie

První dochovaná písemná zmínka o obci se datuje od roku 1375. Dominantou obce je historický dřevěný kostel svatého Václava, který je navštěvován nejen místními, ale také turisty a cyklisty z blízkého i širokého okolí.

Obrázek 7 Kostel Svatého Václava

 


 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Zvonice

Známá pověst vypráví o místím rytíři, kterému se ztratil oblíbený chrt a čarodějnice mu slíbila, že když jí dá svého sluhu Jana, aby se mohla koupat v jeho krvi, chrta mu vrátí. Rytíř se nejprve zdráhal, ale po několika dnech mu zchromla ruka a čarodějnice mu řekla, že i toho se zbaví, pokud jí sluhu věnuje. Rytíř jí tedy sluhu přivedl, čarodějnice jej vyléčila a přivedla mu i chrta. Chrt však za pět dní zemřel a rytíře hryzalo svědomí. Aby svému svědomí ulevil, nechal postavit v obci kostelík a zavěsil do něho stříbrný zvon. Ten však místo zvonění volal: „Jan za chrta dán!“ a to tak strašlivým hlasem, že rytíř zemřel hrůzou. Zvon byl raději přenesen do Nového Bydžova, kde zvonil tak, jak má.[1]

 


 


 

SWOT analýza je manažerská metoda, s jejíž pomocí lze identifikovat pomocné (silné stránky a příležitosti) a škodlivé (slabé stránky a hrozby) vlivy k dosažení vytyčených cílů. Díky této analýze může obec souhrnně vyhodnotit fungování, nalézt problémy či nové možnosti rozvoje. Je nedílnou součástí strategického dlouhodobého plánování.

 


 

Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomický rozvoj a kvalita života

Ekonomický rozvoj a kvalita života

·         Investice do rozvoje a rozšiřování obce

·         Zájem obyvatel o lokalitu

·         Příznivé mezilidské vztahy

·         Udržování místních tradic

·         Rozvoj posilovny v budově obecního úřadu za pomocí obce a Sboru dobrovolných hasičů Kozojedy

 

 

 

 

Dopravní infrastruktura

·         Nízké finanční prostředky z rozpočtu obce

·         Odlehlost obce od větších měst

·         Absence zdravotních a sociálních zařízení

·         Dojíždění obyvatel za prací a vzděláváním

·         Malé možnosti kulturního a společenského využití v obci

·         Nízké možnosti volnočasových a zájmových aktivit dětí

Dopravní infrastruktura

·         Intenzivně využívána nejen obyvateli obce

·         Pravidelná údržba chodníků v zimních obdobích prostřednictvím techniky

Životní prostředí

·         Krajinné bohatství

·         Kvalitní orná půda

·         Rozmanité lesní porosty

·         Absence dopravních spojů ve večerních hodinách.

·         Malá bezpečnost chodců a cyklistů (nedobudované chodníky, apod.)

Životní prostředí

·         Nedostatečná vybavenost odpadového hospodářství (kanalizace, čistička odpadních vod)

·         Spalování domovního odpadu

Rozvoj cestovního ruchu a propagace

Rozvoj cestovního ruchu a propagace

·         Atraktivní krajina a historie v okolí obce pro turisty všech věkových kategorií

·         Dostatečná propagace obce ve spolupráci s SDH Kozojedy (vyhlášené dětské dny a hasičské závody, kterých se účastní lidé i z širšího okolí)

·         Nedostatek ubytovacích zařízení (bytové jednotky)

·         Dosud nevyužívané společenské prostory mnohdy s dostatečnou vybaveností a kapacitou (budova bývalé školy – možnost využití pro podnikatelské potřeby obyvatel)

 

 


 

 

 

Příležitosti

Hrozby

Ekonomický rozvoj a kvalita života

Ekonomický rozvoj a kvalita života

·         Využití chátrajících objektů v obci pro podnikatelskou činnost

·         Vytvoření konkrétní strategie pro zvýšení životní úrovně

·         Zapojení obyvatel do veřejného dění

·         Čerpání dotací a grantů z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a dalších nadací a fondů

·         Dobudování technické infrastruktury

·         Zvýšení nabídky volnočasových aktivit mládeže (Sbor dobrovolných hasičů)

·         Rozšíření obce o nové stavební parcely

·         Zvýšení bezpečnosti obce

·         Malý zájem občanů o akce pořádané pro děti

 

Dopravní infrastruktura

·         Příznivé podmínky pro rozvoj cykloturistiky

Dopravní infrastruktura

·         Další chátrání a nedostatečná údržba komunikací

Životní prostředí

·         Obnovení zeleně

·         Údržba rybníků

·         Vysázení nové zeleně

Rozvoj cestovního ruchu a propagace

·         Podpora veřejného dění

·         Podpora turistické návštěvnosti

·         Cílená podpora kultury

Životní prostředí

·         Znečišťování životního prostředí lidmi z obce či jiných obcí

 

Rozvoj cestovního ruchu a propagace 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 

1.    Ekonomickýrozvoj

2.   Kvalitaživotavobci

3.   Dopravní infrastruktura

4.   Životní prostředí

5.   Rozvoj cestovníhoruchu

6.   Úsporaenergie

7.   Technickáinfrastruktura

8.   Kultura

9.   Ochrana krajiny

10.Udržovánímístníchtradic

11.Bydlení

12.Volnýčas

13.Bezpečnost


 


 

Pro období 2016 až 2026 plánuje obec Kozojedy realizaci mnoha projektů, které jsou znázorněny v tabulkách a seřazeny dle priority obce a občanů. V každé tabulce je uveden stručný popis a přínos do obce. Dále pak odhadované náklady, mnohdy stále nevyčíslené z důvodů plánované kalkulace či tvorby rozpočtu projektů od odborně pověřených osob. Plánované projekty chce obec financovat v kombinaci s obecním rozpočtem a různými fondy a dotacemi z Evropské unie.


 

Tab. 2 Veřejné osvětlení


 

Záměr

Veřejné osvětlení

Strategická oblast

1.   Kvalita života v obci

2.   Bezpečnost

3.   Technická infrastruktura

4.   Úspora energie

Popis záměru a přínosu do obce

Výměna zastaralého veřejného osvětlení, které z důvodu opotřebení chátrá a přestává fungovat.

Odhadované náklady

296 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z fondů a dotací


 

 

Tab. 3 Vybudování dětského hřiště


 

Záměr

Vybudování dětského hřiště

Strategická oblast

1.       Kvalitaživotav obci

2.   Volný čas

Popis záměru a přínosu do obce

Vybudováním dětského hřiště dojde ke zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a mládeže

Odhadované náklady

503 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z fondů a dotací


 

 

Tab. 4 Vybudování stezky s posezením


 

Záměr

Vybudování stezky s posezením

Strategická oblast

1.   Kvalita života v obci

2.   Volný čas

3.   Rozvoj cestovního ruchu

Popis záměru a přínosu do obce

Vybudováním stezky obec podpoří obyvatelé obce a turisty nejen z blízkého okolí k relaxaci a odpočinku v příjemném prostředí se zelení.

Odhadované náklady

4 000 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z fondu Maska


 

 

Tab. 5 Sociální byty


 

Záměr

Sociální byty

Strategická oblast

1.   Bydlení

2.   Ekonomický rozvoj

Popis záměru a přínosu do obce

 

Odhadované náklady

3 000 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z fondů a dotací


 

 

Tab. 6 Kanalizace


 

Záměr

Kanalizace a čistička

Strategická oblast

1.   Kvalita života v obci

2.   Technická infrastruktura

3.   Ochrana krajiny

Popis záměru a přínosu do obce

 

Odhadované náklady

14 000 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z dotací


 

 

Tab. 7 Sportovní hřiště


 

Záměr

Sportovní hřiště

Strategická oblast

1.   Kvalita života v obci

2.   Volný čas

Popis záměru a přínosu do obce

Vybudováním sportovního hřiště pro obyvatele obce se zkvalitní volnočasové aktivity.

Odhadované náklady

600 000

Způsob financování

Obecní rozpočet za spolufinancování z dotací


 

 

Tab. 8 Postupná obnova veřejné zeleně

Záměr

Obnova veřejné zeleně

Strategická oblast

1.   Ochrana krajiny

Popis záměru a přínosu do obce

Z důvodů vykácení lesních porostů je třeba obnovit výsadbu.

Odhadované náklady

 

Způsob financování

Obecní rozpočet


 

Tab. 9 Stavební parcely

Záměr

Stavební parcely

Strategická oblast

1.   Bydlení

2.    

Popis záměru a přínosu do obce

Výkup pozemků a zasíťování stavebních parcel pro rozšíření obce.

Odhadované náklady

Nyní nelze odhadnout.

Způsob financování

 

 

Tab. 10 Vybudování posezení u pomníků

Záměr

Vybudování posezení u pomníků

Strategická oblast

1.   Kvalita života v obci

2.   Volný čas

3.   Rozvoj cestovního ruchu

Popis záměru a přínosu do obce

Vybudováním posezení u pomníků se zlepší relaxace a odpočinek dospělých, mládeže a dětí v centru obce.

Odhadované náklady

 Prozatím nelze vyčíslit

Způsob financování

Obecní rozpočet

 

Tab. 11 Vybudování chodníků k obecnímu úřadu

Záměr

Vybudování chodníků k obecnímu úřadu

Strategická oblast

1.   Bydlení

2.   Ekonomický rozvoj

Popis záměru a přínosu do obce

Výstavba bezbariérového přístupu k obecnímu úřadu. Tento projekt je zamýšlen hned z několika důvodů – akce Setkávání s důchodci, Dětský den, na který chodí i důchodci s dětmi.

Odhadované náklady

Prozatím nelze vyčíslit

Způsob financování

Obecní rozpočet

3.4       Realizace rozvojového strategického dokumentu


 

Rozvojový strategický dokument obce Kozojedy vchází v platnost schválením zastupitelstva obce dne xx.xx.2016 a je platný pro dekádu od roku 2016 do roku 2026. RSDO je nástroj pro strategické plánování rozvoje obce, který přispěje k řízenému a úspěšnému rozvoji.

Realizace RSDO bude realizována zastupitelstvem obce, která rozhoduje o způsobu financování projektů, zajišťuje prostředky, průběžně doplňuje možné realizovatelné projektové záměry.

Nízký obecní rozpočet neumožňuje obci realizovat finančně náročné projekty pouze z vlastních prostředků, proto ve velké míře využívá dotace a fondy EU, které jsou závislé na zisku dostatečných finančních prostředků.


 

 

 

[1] Zdroj: MICHALSKÝ, J. O zvonech. Prostějov: 1921; WENIG, Adolf. České pověsti. Praha: Olympia, 1975

Vyvěšeno: 11. 1. 2016

Datum sejmutí: 30. 3. 2026

Zodpovídá: Václav Šteffl

Zpět